برچسب: استاندارد ردیابی جهانی GS1، امنیت غذایی، مبارزه با جعل و بهبود پایداری.