جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد | شماره 32 | فروردین 1397

ضمن تبریك مجدد سال نو و بهار طبیعت، همزمان با آغاز
سال جدید در راستای شكوفایی و دانش بنیان نمودن
بیشتر مركز و به منظور ایجاد هم افزایی با سایر نهادها
و سازمان های تاثیرگذار در چرخه اقتصادی كشور،
مقالات محققین، متخصصین و صاحبنظران فعال در
حوزه های مرتبط با GS1 نیز منتشر خواهد شد.
شماره 32 ماهنامه منتشر شده در فروردین ماه 1397
مشتمل بر دو فصل اصلی م یباشد.
فصل اول به ارائه مقالات علمی – تخصصی از قبیل انقلاب
صنعتی چهارم در صنعت و GS1 ، ارائه مدل كاربردی جهت

ردیابی سیست مهای تولید پیوسته و هوشمندسازی بنادر
در صنعت كشتیرانی پرداخته است.
فصل دوم شامل مقالات كاربردی استانداردهای
شناسایی GS1 در صنعت حمل و نقل، معرفی كاربردهای
كد شناسایی مكان( GLN ) و كاربرد باركدهای خوراكی در
صنعت دارو م یباشد.
امید است انتشار ماهنامه مذكور گامی موثر در رشد و
توسعه هر چه مناسب تر استفاده از استانداردهای GS1 در
چرخه اقتصادی كشور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.