جرثقیل سقفی

مجله علمی – تخصصی ایکد آذر ۹۶ منتشر شد

ضمن تبریك سال نومیلادی، شماره 28 ماهنامه ایكد در 3 فصل اصلی منتشر شد. فصل اول به ارائه مقالات تخصصی در زمینه استفاده از هولگرام ها در GS1 و همچنین ورود GS1 در حوزه حمل و نقل و لجستیك پرداخته است.

فصل دوم به ارائه مقالات كاربردی شامل چالش های صنایع مختلف و مزایای به كارگیری سیستم های ردیابی و چگونگی كاربرد استادنداردهای GS1 پرداخته است.

فصل سوم شامل گزارشات تخصصی خدمات ارائه شده توسط GS1 و همچنین به صورت موردی خدمات ارائه شده توسط GS1 در كشور ژاپن م یباشد. امید است انتشار ماهیانه مجله ایكد گامی موثر به سوی دانش بنیان نمودن هر چه بیشتر زنجیره های تامین در چرخه اقتصادی كشور باشد.

سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.