برچسب: سامانه صدور شناسه (GTIN، GLN)

دریافت گواهی Activate-grade GS1

فصلنامه شماره 43 (تابستان 1400) چکیده استانداردهای GS1 کاربردها و مزایای فراوانی در سطح ملی و بین‌المللی برای سازمان‌های عضو خود ایجاد می‌نماید. یکی از مهم‌ترین مزایای GS1 در سطح بین‌المللی، اتصال به بانک...