برچسب: خرده فروشی، شناسایی فرکانس رادیویی

سنجش تأثیر RFID در خرده فروشی

فصلنامه شماره 40 (زمستان 1398) چکیده شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) از اواخر دهه 1990 با ما بوده است ، فناوریکه قولزنجیره های تأمین خرده فروشی «به موقع» یک سرویس خدمات به مشتریان را در...