برچسب: بیمه، صنعت بیمه، راهکارهای GS1 در صنعت بیمه

راهکارهای GS1 در صنعت بیمه

فصلنامه شماره 39 (پاییز 1398) چکیده: صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع‌کنندگی ریسک و تأمین‌کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته‌های مختلف بیمه‌ای که نقش هماهنگ‌کنندگی بازارهای مالی را بر...