برچسب: انقلاب صنعتي چهارم، اينترنت چيزها، داده‌ها و خدمات، سامانه‌های نهفته، سامانه فيزيكي- مجازي.